Lucy Keenan | New Zealand | June 2019

Enjoying our NZ stay so far in Wanaka. Beautiful scenery to practice Tai Chi & Qigong.

Lucy Keenan.

__________________